Diagnostic

Regulamin konkursu pod nazwą „Diagnostic – mierzenie ma znaczenie”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.   Organizatorem konkursu pod nazwą „Diagnostic – mierzenie ma znaczenie” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest firma DIAGNOSIS S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Gen Władysława Andersa 38A  prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431765, NIP  542-27-65-590 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.   Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.   Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https:diagnostic.pl/

1.4.   Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.   W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.6.  Przystępując do Konkursu uczestnik tym samym wyraża zgodę na warunki konkursowe określone Regulaminem.

 1. ZAŁOŻENIA I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1  Konkurs będzie trwał w dniach od 22.11.2022 do 31.01.2023 roku. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia czasu trwania Konkursu poprzez ogłoszenie swojej decyzji w sposób przewidziany         w pkt 2.2. Regulaminu.

2.2   Wszelkie informacje o Konkursie będą publikowane na profilu Facebook organizatora https://www.facebook.com/diagnostic.pl oraz na stronie: https:diagnostic.pl/

2.3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na https:diagnostic.pl/ oraz https://www.facebook.com/diagnostic.pl w terminie nie później niż 14 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub otrzymają informację drogą elektroniczną.

 1. ZASADY KONKURSU

3.1  Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w punkcie 1.4 z zastrzeżeniem pkt 1.5 Regulaminu, która w czasie trwania Konkursu „Diagnostic – mierzenie ma znaczenie”  kupi wybrany ciśnieniomierz automatyczny naramienny lub nadgarstkowy marki Diagnostic i zachowa dowód zakupu, a następnie wejdzie na post konkursu na profilu Facebook: https://www.facebook.com/diagnostic.pl i w komentarzu dołączy zdjęcie z zakupionym Ciśnieniomierzem Diagnostic, i napisze dlaczego wybrał ciśnieniomierz tej marki.

3.2  Zakup urządzenia może być dokonany dowolnym sklepie medycznym lub aptece w okresie trwania sprzedaży promocyjnej: i musi być udokumentowany oryginałem Dowodu zakupu (paragon, faktura)

3.3 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń, pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego i odrębnego wykonania Zadania konkursowego.

 1. NAGRODY

4.1 W Konkursie przewidziane są łącznie 23 nagrody w postaci:

 1. a) 1 miejsce – 1000 zł karta podarunkowa na zakupy do: Media Ekspert
 2. b) 2 miejsce – 500 zł karta podarunkowa na zakupy do: Media Ekspert
 3. c) 3 miejsce – 300 zł karta podarunkowa na zakupy do: Media Ekspert
 4. d) od 4 do 23 miejsca – Torba bawełniana Diagnostic z Box’em suplementów Vitter złożonym z:

 – 2 x Witamina C 1000 Vitter Pure

 – 1 x Magnez + Potas mus Vitter Blue

 – 1 x Magnez + B6 mus Vitter Blue

 – 1 x Multiwitamina ms Vitter Blue

 – 1 x Elektrolity o smaku tropikalnym mus Vitter Blue

–  1 x Witamina C + Cynk mus Vitter Blue

–  1 x Witamina C forte mus Vitter Blue

–  1 x Calcium z Vit. C Forte mus Vitter Blue

–  1 x AllergiCal Vitter Blue/

– z zastrzeżeniem pkt. 4.2 Regulaminu.

4.2 Nagrody określone w pkt 4.1 (będące nagrodami rzeczowo – pieniężnymi) będą składały się z części rzeczowej w skład której będzie wchodziła jedna z nagród rzeczowych (określonych w pkt 4.1) oraz z części pieniężnej, której wysokość będzie ustalona według następującego wzoru [(wartość części rzeczowej *10/9) – wartość części rzeczowej]. Część pieniężna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wypłacana bezpośrednio Uczestnikowi lecz zostanie ona przekazana właściwemu organowi podatkowemu, jako zryczałtowany podatek, zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do czego Uczestnik upoważnia Organizatora przystępując do Konkursu

4.3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

4.4. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.


 1. LAUREACI I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

5.1. Laureaci konkursu w liczbie 23 zostaną wyłonieni w drodze wyboru najciekawszych prac spośród osób, które wypełnią określone w pkt 3 Regulaminu warunki konkursowe.

5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej telefonicznie lub drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od czasu zakończenia konkursu.

5.3. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod  adres wskazany przez laureata najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej i podania przez niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

5.4. Wyboru laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, oceniając według swej subiektywnej oceny jakość, oryginalność przesłanej przez Organizatora pracy, a także adekwatność względem przedstawionego przez Organizatora tematu pracy.


 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest DIAGNOSIS S.A.

6.2 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inspektor@diagnosis.pl.

6.3 Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (zarówno Administratora, jak i Uczestników), do których należą: umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie organizacji Konkursu oraz jego przeprowadzenia, dopełnienia wymogów formalnych związanych z przyznaniem nagród laureatom, rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, umożliwienia dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ,,RODO”).

Ponadto dane Uczestników mogą być przetwarzane w celu realizacji nałożonych na Administratora obowiązków polegających na gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych.

Jeżeli uczestnicy wyrażą zgodę Administrator może także opublikować na swoim profilu informacje o laureatach Konkursu.

6.4 Organizator nie będzie udostępniał danych Uczestników Konkursu podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których konieczność taka będzie wynikała z obowiązujących przepisów lub udostępnienie danych będzie niezbędne do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, np. dostarczenia nagród laureatom.

6.5 Dane osobowe będą przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa dotyczącymi gromadzenia dokumentacji księgowej lub przedawnienia roszczeń.

6.6 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na przesłance uzasadnionego interesu Uczestnika lub Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoba ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

6.7 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród. Podanie danych laureatów przetwarzanych do celów podatkowo – księgowych pozostaje obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

 1. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje  i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników   wraz ze szczegółowym uzasadnieniem reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej pod adres: diagnosis@diagnosis.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia ukończenia Konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

7.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.3. Zainteresowani (wnoszący reklamację) zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji  niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

7.4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.,nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

8.2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom.

8.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.